Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Nazwa kursu: Biologia
Tematyka:  przyrodnicze
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu:
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOLOGIĘ?

Biologia to tradycyjna, ale stale rozwijająca się dziedzina nauki, która wymaga od kandydatów podstawowej wiedzy z biologii, zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz najnowszymi odkryciami z zakresu biologii, oraz znajomości chemii, fizyki, matematyki i języka angielskiego. Wiedza opisywana i gromadzona przez nauki biologiczne była i jest podstawą rozwoju medycyny, rolnictwa, ochrony przyrody i biotechnologii. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOLOGIĘ NA UMK?
Podczas 2-letnich studiów magisterskich na kierunku biologia studenci wypełniają nie tylko wymagania programowe ale uczestniczą w doświadczeniach prowadzonych w ramach badań naukowych realizowanych przez promotorów ich prac magisterskich. Zajęcia te prowadzone są w dobrze wyposażonych laboratoriach zakładów naukowych. Pozwala to im poznać najnowsze techniki badawcze, sprzęt laboratoryjny oraz metodykę przygotowania, prowadzenia i oceny rezultatów eksperymentu naukowego. W efekcie absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do samodzielnych badań i konkurencji na rynku pracy. W trakcie tych studiów można również:
 • ukończyć (na zasadzie wyboru) wiele kursów praktycznych, przygotowujących do podjęcia pracy o charakterze doświadczalnym lub laboratoryjnym (także w ośrodkach poza Toruniem); 
 • dokonać wyboru przedmiotów, i dzięki temu kształtować własny profil studiów; 
 • uzyskać stypendia na wyjazdy zagraniczne (w ramach programu ERASMUS);
 • studiować w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST);
 • korzystać ze zbiorów bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowych, pracowni komputerowej oraz dostęp do internetu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwent biologii UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na 4-letnich studiach doktoranckich.
Znając podstawowe prawa rządzące przyrodą ożywioną, może pracować m.in. jako:
 • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki, w tym w służbie zdrowia,
 • członek zespołu lub samodzielny specjalista wykonujący ekspertyzy na zlecenie administracji państwowej, samorządowej, firm,
 • ekspert od fauny, flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne, itp.,
 • specjalista w placówkach zajmujących się hodowlą, wdrażaniem i popularyzacją nowoczesnych metod i opracowań z tej dziedziny.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
 
 
Nazwa kursu: Biotechnologia
Tematyka:  przyrodnicze
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
IDEALNY KANDYDAT
 
Biotechnologia jest nową interdyscyplinarną i bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, która wymaga od maturzystów nie tylko podstawowej wiedzy z biologii, ale także zainteresowań z dziedziny genetyki, bioinżynierii i medycyny. Studia obejmują szeroki zakres wiedzy z genetyki, biochemii, biologii molekularnej oraz niezbędną wiedzę inżynierską o procesach biotechnologicznych. Kandydaci powinni wyróżniać się zdolnościami percepcyjnymi i manualnymi. Posiadać ugruntowaną wiedzę, w zakresie szkoły średniej, z matematyki, chemii, fizyki oraz znajomość języka angielskiego. Absolwenci tego kierunku uzyskują niezbędną teoretyczną i praktyczną wiedzę o przygotowaniu i kierowaniu procesami biotechnologicznymi. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOTECHNOLOGIĘ NA UMK?
 
Biotechnologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Toruniu to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Wykładowcami są nie tylko wybitni specjaliści z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, ale także naukowcy z innych uczelni. Istotnym jest również to, że studenci biotechnologii na UMK korzystają z nowych, nowoczesnych i bogato wyposażonych laboratoriów naukowych i dydaktycznych. Ponadto:
 • studenci biotechnologii poznają wiedzę biologiczną i chemiczną kluczową dla pełnego rozumienia procesów biochemicznych i fizjologicznych zachodzących na wszystkich poziomach organizacji materii ożywionej: od komórki do organizmu;
 • w trakcie studiów uzyskują przygotowanie teoretyczne i praktyczne umożliwiające stosowanie najnowszych technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej (m.in. izolacji, klonowania i sekwencjonowania DNA, klonowania i transformacji roślin),
 • wprowadzenie punktów kredytowych (ECTS) umożliwia studentom biotechnologii poszerzanie wiedzy poprzez studia na innych wydziałach oraz na uniwersytetach europejskich,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • studia umożliwiają opanowanie języka angielskiego i podstawowych technik komputerowych,
 • do dyspozycji studentów są zbiory bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowej, pracownia komputerowa oraz dostęp do internetu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci biotechnologii UMK stają się cenionymi reprezentantami bardzo nowoczesnej dziedziny wiedzy. Mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:
 • jako specjaliści w ośrodkach badawczych, a także wdrażających technologie wykorzystujące najnowszą wiedzę z zakresu biochemii, biologii molekularnej,
 • jako eksperci w pracowniach, laboratoriach w przemyśle spożywczym, firmach produkujących kosmetyki oraz artykuły chemii gospodarczej,
 • jako specjaliści w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie m.in. w rolnictwie,
 • jako specjaliści w krajach Unii Europejskiej i USA, gdzie istnieje także możliwość dalszego kształcenia, 
 • w nauce (uczelnie, instytuty badawcze),
 • w prywatnych laboratoriach badawczych.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
 
 
Nazwa kursu: Biotechnologia
Tematyka:  przyrodnicze
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
IDEALNY KANDYDAT
 
Biotechnologia jest nową interdyscyplinarną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Studia magisterskie wymagają obszernej i ugruntowanej wiedzy z genetyki, biologii molekularnej, bioinżynierii, informatyki oraz praktyki biotechnologicznej. Ich celem jest przygotowanie studenta do prac badawczych oraz projektowania i otrzymywania produktów o planowych cechach. Absolwenci tego kierunku posiadają teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do kierowaniu procesami biotechnologicznymi. 
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOTECHNOLOGIĘ NA UMK?
 
Bazę dydaktyczno-naukową dla kierunku biotechnologia stanowi nowy gmach wydziału. Znajdujące się w nim nowoczesne i dobrze wyposażone laboratoria naukowe oraz pracownie dydaktyczne ułatwiają poznanie teorii i praktyki biotechnologicznej. Wysoka jakość prowadzonych na tym kierunku zajęć dydaktycznych wynika z bardzo dobrego merytorycznego przygotowania wykładowców oraz starannej selekcji i ciągłego doskonalenia metod kształcenia. Atutem studiów magisterskich na kierunku biotechnologia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest udział studentów w badaniach prowadzonych w zakładach naukowych, w których studenci przygotowują swoje prace dyplomowe. Korzyścią wynikającą z tej współpracy jest możliwość udziału studentów w projektowaniu, wykonaniu badań i analizie wyników oraz poznanie możliwości technicznych, obsługi i wykorzystania posiadanej przez te pracownie nowoczesnej aparatury badawczej. Ponadto studenci kierunku biotechnologia:
 • w trakcie studiów uzyskują przygotowanie teoretyczne i praktyczne umożliwiające stosowanie najnowszych technik biologii molekularnej (m.in. izolacji, klonowania i sekwencjonowania DNA, klonowania i transformacji roślin), 
 • możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • mają do dyspozycji zbiory bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowych, pracownię komputerową oraz dostęp do internetu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Absolwenci biotechnologii UMK stają się cenionymi reprezentantami bardzo nowoczesnej dziedziny wiedzy. Mają możliwość kontynuowania kształcenia na 4-letnich studiach doktoranckich. 
Mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:
jako specjaliści w ośrodkach badawczych, a także wdrażających technologie wykorzystujące najnowszą wiedzę z zakresu biochemii, biologii molekularnej, 
jako eksperci w pracowniach, laboratoriach w przemyśle spożywczym, firmach produkujących kosmetyki oraz artykuły chemii gospodarczej, 
jako specjaliści w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie m.in. w rolnictwie, 
jako specjaliści w krajach Unii Europejskiej i USA, gdzie istnieje także możliwość dalszego kształcenia, 
w nauce (uczelnie, instytuty badawcze), 
w prywatnych laboratoriach badawczych. 
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
www.umk.pl


Nazwa kursu: Ochrona środowiska
Tematyka:  przyrodnicze
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
IDEALNY KANDYDAT
 
Ta stale rozwijająca się dziedzina wiedzy potrzebuje wszechstronnie wykształconych fachowców. Ochrona środowiska wymaga od maturzystów nie tylko podstawowej wiedzy z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ale także zainteresowania ekologią terenu oraz znajomości języka angielskiego.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA UMK?
 • student zdobywa ogólną wiedzę przyrodniczą z zakresu geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii; 
 • rozszerza wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki;
 • poznaje wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej i rolniczej oraz problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska;
 • zdobędzie podstawowe wiadomości z ekonomii, organizacji i sporządzania projektów dotyczących ochrony środowiska;
 • studenci odbywają praktyki i prowadzą badania terenowe (w trakcie zajęć terenowych i prac badawczych studenci korzystają z wyposażenia laboratoryjnego stacji terenowych w Iławie, Popówce i Dobiegniewie);
 • wprowadzenie punktów kredytowych (ECTS) umożliwia studentom ochrony środowiska poszerzanie wiedzy poprzez studia na innych wydziałach oraz uniwersytetach krajowych i europejskich;
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS);
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST);
 • studia umożliwiają opanowanie języka angielskiego oraz zdobycie umiejętności z zakresu informatyki i obsługi komputera;
 • do dyspozycji studentów są zbiory bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowej, pracownia komputerowa oraz dostęp do internetu stacjonarnego i bezprzewodowego.
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do umiejętnego zastosowania wiedzy naukowej w celu rozwiązywania problemów rozwoju współczesnej cywilizacji np. utylizacji odpadów oraz rozwoju technologii produkcji bardziej przyjaznych środowisku, odnowy zasobów niezbędnych dla istnienia przyrody i społeczności. Studia przygotowują specjalistów do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia związanych z tą problematyką badań naukowych.
Absolwent ochrony środowiska ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Natomiast nabyte umiejętności powinny umożliwić podjęcie pracy m.in. jako:
 • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki, które zgodnie z przepisami powinny posiadać w swojej strukturze organizacyjnej komórkę zajmujacą się ochroną środowiska;
 • w rolnictwie, laboratoriach badawczych i kontrolnych, placówkach służby zdrowia, parkach, rezerwatach przyrody;
 • członek zespołu lub samodzielny specjalista wykonujący ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska;
 • w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem;
 • ekspert od zagadnień ekologii w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach;
 • pracownik urzędów administracji państwowej, samorządowej zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska;
 • ekspert od fauny, flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne itp.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
 


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec